Zásady ochrany osobných údajov

V spoločnosti Tatra Clima s.r.o. nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto sa všetky osobné údaje spracúvajú v súlade so všetkými platnými predpismi o ochrane údajov, ako je Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (všeobecnénariadenie o ochrane údajov („GDPR“), ako aj s príslušnými národnými predpismi a štandardami.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vychádzajú z takýchto regulačných povinností a vysvetľujú, ako spracúvame osobné údaje Používateľov pri poskytovaní našich služieb.

Článok IKto sme a ako nás môžete kontakovať

Kto sme: Tatra Clima s.r.o. so sídlom Hodžova 5070, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO: 36 491 047, DIČ: 20 21 781 322, IČ DPH: SK 20 21 781 322, zapísaná v Obchodnom registri Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 14676/P. (ďalej len „TATRA CLIMA“).

Snažili sme sa, aby tieto zásady boli čo najjednoduchšie a užívateľsky najprijateľnejšie; ak však po ich prečítaní budete mať akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte a kontaktujte nás, a to buď priamo na našom sídle: Hodžova 5070, 058 01 Poprad, Slovenská republika, alebo e-mailom na: tatraclima@tatraclima.sk

Článok IIAké osobné údaje spracúvame

Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje užívateľov našich Zákazníkov. Tieto osobné údaje zahŕňajú najmä identifikačné a kontaktné údaje, ako je meno, priezvisko, e-mail.

Článok IVAko a prečo spracúvame osobné údaje

Osobné údaje našich Zákazníkov sa vždy zhromažďujú a používajú na stanovené účely a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Preto,

 1. na právnom základe plnenia zmluvy používame osobné údaje našich Zákazníkov, ktoré nám boli poskytnuté pri registrácii do našej mobilnej aplikácie v súlade s Podmienkami užívania mobilnej aplikácie EMON („Podmienky“) na účely správnej identifikácie, následného používania mobilnej aplikácie a poskytovania aktualizácií mobilnej aplikácie, ktoré sa netýkajú marketingu. Poskytnutie údajov je zmluvnou požiadavkou a neposkytnutie údajov nám znemožní poskytnúť našim Zákazníkom naše služby;
 2. na právnom základe našich oprávnených záujmov (priamy marketing) môžeme použiť osobné údaje našich Zákazníkov na účely propagovania našich služieb elektronickými prostriedkami. Poskytnutie údajov nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou a neposkytnutie údajov nebude mať žiadne negatívne dôsledky. Zákazníci môžu namietať proti spracúvaniu ich osobných údajov na marketingové účely na základe oprávnených záujmov. V prípade akejkoľvek námietky prestaneme používať tieto údaje na marketingové účely;
 3. na právnom základe dodržiavania zákonných povinností môžeme použiť osobné údaje našich Zákazníkov na účely dodržania platných zákonných povinností, napríklad predpisov o archivácii. Poskytnutie údajov je zákonnou požiadavkou a neposkytnutie údajov nám znemožní dodržať tieto zákonné povinnosti;
 4. na právnom základe našich oprávnených záujmov, najmä v záujme zlepšovania našich služieb a ochrany našich zákonných práv a záujmov, môžeme použiť osobné údaje našich Zákazníkov na účely zlepšovania našich služieb a založenia, uplatnenia alebo obrany právnych nárokov;
 5. na základe právneho dôvodu súhlasu môžeme použiť osobné údaje uvedené v súhlase na účely uvedené v súhlase. Poskytnutie údajov nie je nikdy povinné a dotknutá osoba môže odmietnuť udeliť súhlas alebo ho neskôr odvolať bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov.

Zaručujeme, že vaše osobné údaje sa použijú len na určené účely alebo na zlučiteľné účely v súlade s platnými predpismi.

Zároveň sa zaväzujeme, že vaše osobné údaje neprenesieme do tretích krajín, mimo EÚ ani do žiadnej medzinárodnej organizácie.

Článok IVAko zdieľame osobné údaje

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sa poskytujú iným osobám len v rámci zákona a na základe primeraných dohôd zabezpečujúcich adekvátnu ochranu.

4.1 Poverení sprostredkovatelia alebo subdodávatelia

Spolupracujeme s rôznymi obchodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby. Osobné údaje, ktoré zdieľame s takýmito partnermi, sa spracúvajú iba v súlade s našimi výslovnými pokynmi a podliehajú prísnej povinnosti zachovania mlčanlivosti.

4.2 Naši partneri nám pomáhajú najmä pri (i) poskytovaní našich služieb, (ii) uchovávaní dát, (ii) marketingovej komunikácii, (iii) softvérovom inžinierstve a programovaní, (iv) dizajne, (v) získavaní nových klientov, predaji a podpore, (vi) poradenstve a analýze skúseností zákazníkov, atď.

4.3 Ostatní príjemcovia

Spracované osobné údaje poskytujeme aj právnickým osobám, fyzickým osobám a štátnym a verejným orgánom, ak sa v dobrej viere domnievame, že prístup k takýmto údajom, ich používanie, uloženie alebo sprístupnenie je primerane nevyhnutné na:

 1. dodržanie príslušného právneho predpisu, právneho postupu alebo oficiálnej žiadosti štátneho orgánu alebo orgánu verejnej moci;
 2. plnenie a vymáhanie príslušných zmluvných podmienok;
 3. predchádzanie podvodom, vyšetrovanie podvodných, technických alebo bezpečnostných incidentov;
 4. ochranu práv alebo záujmov našej spoločnosti, našich Zákazníkov alebo verejnosti v zmysle zákonných požiadaviek alebo povolení.

Pri zdieľaní osobných údajov vždy zabezpečíme, že neposkytneme viac informácií, než je absolútne nevyhnutné na daný účel.

Článok IVPrístup k vašim osobným údajom a ich kontrola

Platné právne predpisy zaručujú dotknutým osobám určité práva týkajúce sa ochrany osobných údajov. Tieto práva môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov uvedených vyššie. Pokúsime sa vašu žiadosť vybaviť čo najskôr, budeme sa však vždy usilovať odpovedať maximálne do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu na vybavenie predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

Ak je žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, môžeme vám účtovať administratívny poplatok alebo odmietnuť reagovať na vašu žiadosť. Okrem tohto prípadu môžete svoje práva uplatňovať bezplatne. V prípade pochybností vás môžeme požiadať o ďalšie overenie vašej totožnosti.

Dotknuté osoby majú garantované najmä tieto práva:

 1. Právo na prístup k údajom

  Ako dotknutá osoba máte právo požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, a ak áno, požiadať o kópiu týchto osobných údajov spolu s dodatočnými informáciami uvedenými v článku 15 GDPR.

 2. Právo na opravu údajov

  V záujme spracúvania presných osobných údajov vás žiadame, aby ste nám oznámili akékoľvek zmeny vašich osobných údajov. V prípade, že spracúvame nepresné alebo neaktuálne údaje, opravíme ich na základe vašej žiadosti.

 3. Právo na výmaz údajov

  Ak vaša situácia spĺňa podmienky článku 17 GDPR, máte právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov. Napríklad, o vymazanie vašich osobných údajov môžete požiadať vtedy, ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje žiadny ďalší právny základ na spracúvanie, alebo ak spracúvame vaše osobné údaje protiprávne, alebo ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané. Osobné údaje však nevymažeme, ak ich potrebujeme na založenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.

 4. Právo na obmedzenie spracúvania údajov

  Ak vaša situácia spĺňa podmienky článku 18 GDPR, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Napríklad, o obmedzenie spracúvania môžete požiadať vtedy, ak spochybňujete presnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protiprávne a namietate voči vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania. Spracúvanie osobných údajov však neobmedzíme úplne, ak ich potrebujeme na založenie, uplatnenie alebo obranu našich právnych nárokov.

 5. Právo na prenosnosť údajov

  Ak je spracúvanie založené na súhlase alebo plnení zmluvy uzatvorenej s vami a spracúvanie sa vykonáva automatizovaným spôsobom, máte právo získať od nás vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak si to želáte a ak je to technicky možné, máte tiež právo požadovať, aby sme tieto údaje preniesli priamo k inému prevádzkovateľovi.

 6. Právo namietať

  Ako dotknutá osoba máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov vrátane profilovania. Na základe vašej žiadosti obmedzíme spracúvanie osobných údajov, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré sú prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami. Ak prevážia vaše záujmy, práva a slobody, vaše osobné údaje vymažeme.

  Ak by ste namietali voči spracúvaniu vašich osobných údajov na marketingové účely, vaše osobné údaje vždy vymažeme a prestaneme ich spracúvať na tento účel.

 7. Právo podať sťažnosť

  Ak si myslíte, že naše spracúvanie vašich osobných údajov porušuje smernicu GDPR, ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to konkrétne v členskom štáte EÚ vášho bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. Na území Slovenskej republiky plní úlohu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, webová stránka www.dataprotection.gov.sk, telefón: +421/2/3231 3214.

 8. Právo odvolať súhlas

  Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na spracúvanie vykonané pred vaším odvolaním súhlasu.

Článok VIOdkiaľ pochádzajú osobné údaje

Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú zhromaždené priamo od vás.

Článok VIIAko dlho a kde uchovávame osobné údaje

V závislosti od právneho základu a účelu spracúvania uchovávame vaše osobné údaje počas rôznej doby. Vo všeobecnosti spracúvame a uchovávame vaše osobné údaje:

 1. na základe súhlasu počas doby uvedenej v súhlase, resp. kým svoj súhlas neodvoláte;
 2. na základe dodržiavania zákonných povinností, kým máme povinnosť vaše osobné údaje uchovávať v zmysle zákona;
 3. na základe plnenia zmluvy, do ukončenia plnenia zmluvy (poskytovania služieb) alebo do ukončenia platnosti predzmluvných opatrení;
 4. na základe oprávnených záujmov, kým sú tieto záujmy nadradené vašim právam a záujmom, resp. do ukončenia plnenia zmluvy (poskytovania služieb).

Po uplynutí uvedenej doby budeme môcť osobné údaje spracúvať a uchovávať iba na zlučiteľné účely alebo na osobitné účely, ako napríklad štatistika alebo archivácia.

Osobné údaje sú vždy uchovávané iba na našich pevných diskoch, serveroch alebo na serveroch našich spoľahlivých obchodných partnerov, ako sú poskytovatelia cloudových služieb.

Článok VIIZmeny zásad

Vyhradzujeme si právo priebežne meniť tieto Zásady ochrany osobných údajov, najmä v dôsledku legislatívnych zmien alebo iných zmien spôsobov a účelov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto Zásad ochrany osobných údajov nebudú v dôsledku toho obmedzené. Ak dôjde k zásadným zmenám týchto Zásad ochrany osobných údajov, vopred vás budeme primeraným spôsobom informovať.